+90 212 290 30 80 gzyv@yildirimgroup.com

Foundation Legal Statement

MADDE 1

Vakıf

Vakfın adı Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı'dır.
Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, işbu senette bundan sonra “Vakıf” olarak adlandırılacaktır.

MADDE 2

Vakfın Merkezi:

Vakfın merkezi İstanbul İli, Maslak İlçesinde olup, adresi Meydan Sokak Beybi Giz Plaza 3.-4. Kat 34398 Maslak/İstanbul' dur.

MADDE 3

Vakfın Amaçları:

a) Araştırma ve inceleme yeteneklerine sahip aydınlar yetiştirmek amacıyla uygun görülecek yerlerde yuva, ilköğretim, ortaöğretim ve lise seviyesinde eğitim yapabilecek okullar, üniversite, yüksekokul, yüksek teknoloji enstitüsü, ortak eğitim veya kültür merkezleri, öğretmen yetiştirme kurumları kurmak ve işletmek, derslik, kitaplık, işlik, laboratuvar ve öğrenci yurdu yaptırmak ve işletmek, eğitim ve ihtisas olanakları sağlamak,
b) Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,
c) Yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve yurt dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak,
d) Ülkenin eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmak,
e) Sosyal ve kültürel etkinliklerini desteklemek, her türlü sanat ve spor dalında ulusal ve uluslararası platformdaki etkinliklere katılmak, bunları teşvik etmek ve ödüllendirmek,
f) Vakfın hizmet konularının veya amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit kültür varlığından oluşan koleksiyonlar meydana getirmek ve müzeler kurmak,
g) Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri, huzur ve bakım evleri kurmak kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak, donatmak ve işletmek,
Her türlü sosyal yardımlarda bulunmak, doğal varlıkların, yeşil alanların, toprak ve toprak örtüsünün, tarım alanlarının, meraların, suların, ormanların korunması, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, mümkün olanlarının yenilerinin tesis edilmesini sağlamaktır.

MADDE 4

Vakfın Faaliyetleri:

Vakıf amacının gerçekleştirilmesi amacıyla;
a) Amacı doğrultusunda her türlü etkinlik ve faaliyette bulunur,
b) Teknik, bilimsel ve idari yönden yeterli kadro ve teşkilat kurar,
c) Amaç konusuna yakın konularda faaliyet gösteren özel veya resmi kurum, merkez, enstitü, dernek ve vakıflar ile amacına dönük işbirliği yapar, onları destekler, yetkili makamların izni ile söz konusu işbirliğini yurt dışında da gerçekleştirir,
d) Amacı doğrultusunda yazılı ve görsel basında yayımlar yapar, internette web sayfası açar, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, toplantılar düzenler,
e) Yapılacak hizmetler karşılığında, yurt içindeki ve yurt dışındaki vakıflar dâhil tüm kurum, kuruluş ve kişilerden vakfın amacına sarf edilmek üzere yurt içinde ve yurt dışında yardım toplar, yurt içinde ve yurt dışından menkul ve gayrimenkul bağışı kabul eder, vakfın amacı ile bağdaşmak kaydı ile şartlı amaçlı bağışları kabul eder,

MADDE 5

Vakfın Amacını Gerçekleştirmesi İçin Yapabileceği İş ve İşlemler:

Vakıf amacına ulaşmak için her türlü hukuki işlemi yapmaya yetkilidir; özellikle, taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve bunları kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48 inci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan amaçlarda kullanamaz.

MADDE 6

Vakfın Malvarlığı

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 150.000,00 TL’dir.
Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

MADDE 7

Vakfın Organları

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:
a) Kurucular kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Denetçi

MADDE 8

Kurucular Kurulu

Kurucular Kurulu, 3 (üç) gerçek kişiden oluşur. Bu kişiler; Ali Rıza Yıldırım, Yüksel Yıldırım ve Mehmet Yıldırım’dır.

Kurucular kurulu üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle sona ermesi halinde, kurucular kurulu üyeliğine, kurucular kurulu üyesinin kendisinden sonra görev yapmak üzere belirlediği kişi geçer. Belirlenen kişi görevi kabul etmediği takdirde kalan kurucular kurulu üyelerinin kararıyla seçim yapılır.

MADDE 9

Kurucular Kurulunun Görev ve Yetkileri

Kurucular kurulu vakfın en yüksek karar organıdır. Kurucular kurulu yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulu üyelerini seçmek,
b) Denetçiyi seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetçi raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
i) Vakfın sona ermesine karar vermek.

MADDE 10

Kurucular Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı

Kurucular kurulunun ilk toplantısı vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Kurucular kurulu olağan toplantıları yönetim kurulunun çağrısı üzerine;
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere her yılın şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yılın kasım ayı içinde
olmak üzere yılda 2 (iki) kere toplanır.
Kurucular kurulu 3 (üç) kişi ile toplanır. Kurucular kurulu 3 (üç) kişi ile toplanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde, üye tamsayının üçte ikisi (2/3) ile yapılır.

Kurucular kurulu üye tamsayının üçte ikisi (2/3) ile karar alır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, kurucular kurulundan bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Kurucular kurulu yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya kurucular kurulu üyelerinin birinin yönetim kurulundan talep dilekçesi ile talepte bulunması halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantı talebinin yerine getirilebilmesi için toplantıyı gerekli kılan nedenlerin ve gündeme alınacak hususların talep dilekçesinde belirtilmesi şarttır.

Yönetim kurulu; toplantı tarihini, yeri ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce kurucular kurulu üyelerine taahhütlü mektupla veya ilan etme suretiyle bildirir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda, hazır bulunanlardan 1 (bir) üyenin yazılı önerisi ile vakıf senedi değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

MADDE 11

Yönetim Kurulu

Vakıf yönetim kurulu, kurucular kurulu tarafından 2 (iki) yıllığına seçilecek 3 (üç) üyeden oluşur.
Yönetim kurulunun ilk toplantısında yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı seçilerek görev taksimi yapılır. Yönetim kurulu başkanının bulunmadığı toplantılarda başkan vekili yönetim kuruluna başkanlık eder.
Yönetim kurulu 3 (üç) ayda bir defa toplanır. Toplantı gündeminin saptanması ve toplantıya çağrı başkan tarafından yapılır. Yönetim kurulu 3 (üç) kişi ile toplanır. Yönetim kurulu 3 (üç) kişi ile toplanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde, üye tamsayının üçte ikisi (2/3) ile yapılır.
Yönetim kurulu üye tamsayının üçte ikisi (2/3) ile karar alır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu, iki oy sayılır.
Toplantı tutanakları toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak karar defterine yazılır.

MADDE 12

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Kurucular kurulunca belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Kurucular kurulunun onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Kurucular kurulunun kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Kurucular kurulu toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Kurucular kurulu toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

MADDE 13

Vakfın Temsili:

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini kısmi olarak yönetim kurulu üyelerinden birine veya vakıf dışından bir kişiye vekalet sözleşmesi yaparak devredebilir. Yönetim kurulunun yukarıda belirtilen şekilde bir yetki devrinde bulunması, kendi yetkisini kaybettiği anlamına gelmez.

MADDE 14

Denetçi

Denetçi, kurucular kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler. Denetçi, kurucular kurulunca kendi içinden veya dışarıdan 2 (iki) yıl süreliğine seçilir. Denetçi, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, kurucular kurulu toplantısından en az 15 (on beş) gün önce kurucular kuruluna gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

MADDE 15

Huzur Hakkı

Yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını kurucular kurulu belirler.

MADDE 16

Vakfın Gelirleri:

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
e) Ulusal, uluslararası fonlardan alınan hibeler.

MADDE 17

Vakıf Gelirinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler:

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte biri (1/3) yönetim ve idame giderleriyle ihtiyata ve vakfın mal varlığını artırıcı yatırımlara, kalan üçte ikisiyse (2/3) vakfın amacına uygun faaliyetleri hayata geçirmeye kullanılır.


MADDE 18

Vakıf Senedi Değişikliği:

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler açısından da kurucular kurulu üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı yeterlidir.

MADDE 19

Vakfın Sona Ermesi

Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır veya vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa yönetim kurulunun önerisi üzerine, kurucular kurulu üye tamsayının üçte ikisi (2/3) ile vakfın sona ermesine karar verebilir.

Vakıf yönetim kurulu, vakfın tescilinin yapıldığı asliye hukuk mahkemesine başvurarak sona ermenin tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Tasfiye işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Vakfın dağılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra tasfiyeden artan mal varlığı kurucular kurulunun tespit edeceği benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.

GEÇİCİ MADDE 1

Vakfın ilk yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.